آزمون کالریک

آزمون کاریک چیست؟

آزمون کالریک قسمتی از آزمون‌های (VNG (videonystagmography است که سعی دارد میزان پاسخدهی دستگاه دهلیزی و میزان قرینه بودن پاسخ‌های گوش راست و چپ را کشف کند.

این آزمون تنها مجرای نیمدایره‌ای خارجی را ارزیابی می کند و اطلاعاتی در مورد مجاری نیمدایره‌ای عمودی و گیرنده‌های اتولیتی فراهم نمی‌کند.

متغیرهای آزمون کالریک:

در این آزمون فرد به شکل طاق باز دراز می‌کشد

و سر ۳۰ درجه بالاتر از سطح افق قرار می گیرد.

آزمون استاندارد کالریک، دو حرارتی (گرم و سرد) است و استفاده از یک حرارت، دقت آزمون را کاهش می‌دهد.

تغییرات حرارتی، چگالی آندولنف مجرای نیمدایره‌ای خارجی را تغییر می‌دهد و آندولنف به جریان می‌افتد.

جریان آندولنف باعث حرکت سلول‌های حسی موجود در کریستای آمپول می‌شود.

به طور کلی محرک گرم باعث پاسخ تحریکی و محرک سرد باعث پاسخ مهاری می‌شود.

این پاسخ‌ها رفلکس (VOR (vestibulocular reflex را بر می‌انگیزند.

این رفلکس یک قوس ساده شامل هسته‌های دهلیزی و هسته‌های حرکتی چشم دارد و باعث تولید حرکات چشمی تحت عنوان نیستاگموس دهلیزی می‌شود.

جهت نیستاگموس دهلیزی در جهت فاز تند نیستاگموس تعریف می‌شود.

شدت نیستاگموس دهلیزی توسط فاز آهسته‌ی آن محاسبه می شود.

متغیرها و پدیده‌های مهم این آزمون عبارتند از:

دما و نوع محرک، سازش پاسخ، وضعیت هشیاری فرد، اضطراب و عصبانیت، وضعیت پرده‌ی گوش، پدیده‌ی بلز، داروها و پلک زدن.

که در ۳ مقاله تک تک این متغیرها و پدیده ها رو بررسی می کنیم؟

۱- دما و نوع محرک

برای ارائه محرکات حرارتی از آب (۳۰ و ۴۴ درجه‌ی سانتی گراد) یا هوا (۲۴ و ۵۰ درجه‌ی سانتی گراد) استفاده می‌شود.

ارائه‌ی آب به مدت ۴۰-۳۰ ثانیه و ارائه‌ی هوا به مدت ۶۰ ثانیه طول می‌کشد.

نیستاگموس معمولا در مدت ۳۰ تا ۶۰ ثانیه افزایش می‌یابد و سپس در عرض ۲ دقیقه زوال پیدا می‌کند.

با محرک هوا، تنوع و تغییرپذیری نتایج بزرگتر می‌باشد.

از آنجاییکه هوا ماده‌ی رسانای خوبی برای حرارت نیست، تغییرات عمق ارائه‌ی محرک در مجرای گوش خارجی ممکن است فاز آهسته‌ی نیستاگموس را به اندازه‌ی ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش دهد. بنابراین کار با هوا نیاز به تخصص تکنیکی بیشتری دارد.

گاهی آزمون کالریک با آب یخ اجرا می‌شود.

این تکنیک برای بیمارانی استفاده می‌شود که به تحریک کالریک با آب ۳۰ و ۴۴ درجه سانتی گراد پاسخ نمی‌دهند.

تحلیل پاسخ در این دما به صورت کیفی صورت می‌گیرد

و تنها وجود و یا عدم وجود نیستاگموس و قرینگی تحریک دو سمت بررسی می‌شود.

آزمون کالریک با آب یخ کمتر استفاده می‌شود زیرا آسیب دو طرفه‌ی دهلیزی معمولا توسط آزمون صندلی دوار اثبات می‌شود (۴).

876