غلط های دیکته

غلط های دیکته در کودکان

مقدمه:

ابتدا باید از هوش طبیعی بچه مطمئن بود.

بعد غلط های دیکته های او را دسته بندی کرد و نوع غلطها را با توجه به جدول جدا کرد.

که غلطها از کدام سنخ هستند

و بعد به روش آموزشی مخصوص به هر نوع غلط روی آورد.

🔰انواع غلطهای دیکته

وارونه یا قرینه نویسی

مشکل در تمییز دیداری

ناکافی بودن دقت

غلط های مربوط به حافظه ی توالی دیداری

کم بودن حافظه ی دیداری

ناکافی بودن حساسیت شنیداری

مشکلات آموزشی

🔰درمان نارسانویسی

در درمان نارسا باید نوع خطای نارسا نویسی را مشخص کرد

و سپس علت یا علل آن خطاها را شناخت و به ترمیم و درمان پرداخت .

🔰خطاها و علل غلط های دیکته (نارسانویسی) :

نقص علل

۱-کج نویسی بیش از حد

الف: بسیار نزدیک بودن بازو به بدن

ب: بسیار سفت گرفتن شصت

ج: دور بودن خیلی زیاد نوک قلم از انگشتان

علل نقص

د: صحیح نبودن جهت کاغذ

ه: درست نبودن جهت حرکت قلم

۲-راست نویسی بیش ازحد

الف: بسیار دور بودن بازو از بدن

ب: بسیار نزدیک بودن انگشتان به سر قلم

ج: هدایت قلم به تنهایی توسط انگشت سبابه

د: ناصحیح بودن جهت کاغذ

۳- پرفشار نوشتن

الف : فشار روان بیش از حد انگشت سبابه

ب: استفاده از قلم نامناسب

ج: نازک بودن بیش از حد قلم

۴- کم رنگ نویسی بیش از حد

الف: بیش از حد اوریب یا راست نگه داشتن قلم

ب: چرخش نوک قلم به یک سمت

ج: قطر بیش از حد قلم

۵- زاویه دار نویسی بیش از حد

الف: سفت بودن بیش از حد شست

ب : بیش از حد شل نگه داشتن قلم

ج : حرکت بیش از حد کند قلم

۶- نامرتب نویسی بیش از حد

الف: نبودن آزادی حرکت

ب : حرکت بیش از حد کند دست

ج: محکم گرفتن قلم

د: نادرست یا ناراحت بودن وضعیت

۷- فاصله گذاری بیش از حد

الف: پیشرفت بیش از حد سریع قلم به سمت چپ

ب : حرکت بیش از حد و سریع جانبی

 

322