جینکوبیلوبا

در این مقاله قصد داریم که اثر داروی جینکوبیلوبا بر وزوز گوش را مورد بررسی قرار دهیم

وزوز گوش

وزوز گوش یکی از شایع ترین اختلالات مربوط به گوش است.

این اختلال در درصدی از افراد ازاردهنده و به عنوان مشکل جدی قلمداد میشود و در بیشتر موارد علت آن مشخص نیست.

شیوع وزوز در زنان بیشتر از مردان است و با افزایش سن رخداد آن افزایش می یابد .

این افراد بطور شایع از اختلالات خواب شکایت دارند.

هم چنین وزوز موجب برهم زدن تمرکز و آرامش آنها میشود.

این اختلال عموما بطور خودبه خودی بهبود می یابد و درمان خاصی برای انواع آن وجود ندارد.

دوگروه از علم ورزان در چند سال گذشته روی تاثیر یک دارو به نام جینکوبیلوبا بر کاهش وزوز گوش تحقیق کردند و کاراموزی بالینی انجام دادند.

نحوه انجام مطالعه بر روی  داروی جینکوبیلوبا

گروهی در تحقیق خود ۶۰ فرد مبتلا به وزوز گوش را مورد بررسی قرار دادند.

افراد مورد نظر به طور تصادفیتحت درمان دارو قرار گرفتند.

مقدار تجویز دارو ۴۰ میلی گرم،دو بار در روز،به مدت دوهفته بود.

به ۳۰ نفر از افراد دارو و به ۳۰ نفر دیگر دارونماداده شد.

بعد از دوهفته از طریق پرسشنامه هایی که برای افراد تهیه شد آنالیز آماری انجام شد.

اینطور نتیجه گیری شد که رابطه معناداری بین روش درمان و پاسخ به درمان وجود دارد.

جینکوبیلوبا آثار ضد پلاکتی دارد و جریان خون را بهبود میبخشد.

گروه دیگر دو داروی جینکوبیلوبا و سیناریزین را به مقدار ۱۲۰ میلی گرم در روز و بطور تصادفی تجویز کردند.

اطلاعات به دست آمده از شدت وزوز گوش افراد قبل و بعد از درمان نشان می دهد که داروی جینکوبیلوبا در مقایسه با سیناریزین در کاهش وزوز گوشی موثر می باشد

ولی این تفاوت در دو گروه چندان محسوس نبود و ازنظر آماری معنادار نبود.

با نگاهی به یافته های موجود دیده میشود که کاهش وزوز گوش بعد از ۲ ماه درمان در دو گروه، تنها تقلیل یافته و کاملاً از بین نرفته بود

با مطالعات انجام شده و یافته های مطالعه حاضر، میتوان گفت که گیاه جینکوبیلوبا ممکن است وزوز گوش افراد مبتلا را تا حدی بهبود دهد؛

همچنین با توجه به اینکه وزوز گوش میتواند علل مختلفی داشته باشد توصیه میشود که در مطالعات آتی، افراد مبتلا به صورت جداگانه با توجه به علت وزوز گوش، در سطح وسیع تری بررسی شوند و فرمولها و دوزهای متفاوت جینکوبیلوبا در درمان آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.

منابع

نشریه دانشور ، دوره ی چهارده ، اسفند ۱۳۸۵ – عنوان مقاله : تاثیر مصرف جینکو تیدی در کاهش وزوز گوش ذهنی
نویسندگان : محمد ابراهیم یار محمدی ، محسن ناصری، سید مسعود نبوی ، اعظم زنگنه ، فرید زائری ، دانشکده ی پزشکی دانشکده شاهد
مجله ی علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۱۳۹۳ – عنوان مقاله : مقایسه ی اثربخشی گیاه جینگو بیلوبا با داروی سیناریزین بر شدت وزوز گوش در افراد
مبتلا به وزوز گوش ذهنی
نویسندگان : حمیدرضا خضرایی ، نسیم خدامی ، سروش امانی ، مینا شاه طوسی، علیرضا خدامی ،

1754