انواع پیرگوشی

انواع پیرگوشی

در این مقاله قصد داریم در مورد انواع پیرگوشی و علایم هر نوع صحبت کنیم.

پیرگوشی حسی

این نوع پیرگوشی بسیار شبیه به کم شنوایی ناشی از ضربه صوتی است.

سلولهای مویی بیشتر در بخش قاعده حلزون شنوایی کاهش مییابند و معمولا محدوده فرکانسی گفتار درگیر نمیشود

و فرد در شنیدن صدای افراد با شدت متوسط مشکل خاصی نشان نمیدهد.

کاهش شنوایی در این افراد به صورت پیشرونده اما بسیار تدریجی است.

شناسایی گفتار در این افرادکاهش مییابد.

این افراد میتوانند به خوبی از سمعک استفاده مناسب داشته باشند.

پیرگوشی عصبی

رویداد و آغاز این نوع پیرگوشی در هر سنی اتفاق میافتد.

با این حال تا زمانی که تعداد سلولهای عصبی شنوایی دچار کاهش جدی نگردد، فرد دچار کم شنوایی بارزی نمیشود.

کم شنوایی در این بیماران پیشرفت کندی داشته و این گروه از افراد برخلاف گروه قبل، استفاده مناسب و مطلوبی نسبت به گروه اول، از سمعک نخواهند داشت.

کاهش جدی درک گفتار در سکوت و در حضور نویز، یکی از علائم مرسوم در این گروه است.

پیرگوشی عروقی

این پیرگوشی همراه با تخریب نوار عروقی است.

در این نوع از پیرگوشی، بافت عروقی و سلولهای آن کاهش مییابند.

این افراد علیرغم افت شنوایی در حد ملایم تا متوسط، تشخیص گفتاری خوب و متناسب با افت شنوایی خود نشان میدهند،

لذا این افراد نیز میتوانند استفاده مناسبی از سمعک داشته باشند.

پیرگوشی مکانیکی

در این نوع پیرگوشی، افت شنوایی در فرکانسهای بالا دیده میشود.

این پیرگوشی همراه با کاهش سلولهای عصب شنوایی و تا حدی سلولهای مویی شنوایی و تخریب قسمتهایی از نوار عروقی شنوایی است.

این نوع کم شنوایی سرعت رشد و پیشرفت بسیار کندی دارد و به دلیل ضعیف بودن تمایز گفتار در این افراد، میبایست تجویز سمعک با احتیاط و دقت ویژه صورت گیرد.

پیرگوشی آمیخته

این نوع پیرگوشی در برگیرنده دو یا چند نوع از پیرگوشیهای ذکر شده در قبل است.

نوع و الگوی کم شنوایی در این ضایعه بستگی به ترکیب انواع مختلف پیرگوشی با یکدیگر دارد،( مثلا پیرگوشی حسی و عروقی یا پیرگوشی حسی و مکانیکی )شنوایی این افراد یا به صورت مسطح بوده و با شیب بسیار ملایمی در فرکانسهای بالا به صورت
نزولی خواهد داشت.

پیرگوشی هایپراستوز

این نوع از پیرگوشی ناشی از رشد غیرطبیعی استخوان در مجرای شنوایی داخلی است که در آن سلولهای عصبی شنوایی فشرده و تخریب میگردند.

314