با سلام

در چنین مواردی بهتر است تا ۷۲ ساعت به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کنید.

186