سلام بله، مبلغ این تعرفه را می توانید از اینجا ببینید.

491