بیمه سمعک

بیمه ها، تعرفه های مختلفی برای بیمه سمعک در نظر گرفته اند. جدول زیر تخمین و میانگینی از این هزینه هاست. برای اطلاع دقیق تر از کارشناس بیمه ی خود در این رابطه سوال نمایید.

برای استفاده از خدمات بیمه نیازمند ارائه ی مدارک شناسایی، نوار گوش، دستور پزشک و فاکتور تجویز سمعک می باشید.

مبلغ تقریبی در نظر گرفته شده (هزارتومان)

نوع بیمه

۱٫۵۰۰ تا ۵ میلیون تومان

آسیا

تا سقف ۵ میلیون تومان

البرز

۵۰۰

میهن

۷۰۰

پارسیان

۲ میلیون تومان

ایران

۱۲۶۰

که برای کودکان زیر هفت سال به هر دو گوش تعلق میگیرد

تامین اجتماعی

۸۰۰

بیمه سلامت

۱٫۰۰۰

خدمات درمانی

۲۵۰

هواپیمایی

۱٫۰۰۰

نیروهای مسلح

۱٫۳۵۰ برای هر گوش

شرکت نفت

۱٫۲۰۰-۱٫۸۰۰

بیمه ی بانک ها

3708