تنظیم سمعک

تنظیم سمعک

بخش اعظم رضایت بیمار در استفاده از سمعک، وابسته تنظیم مطلوب آن است.

این مرکز با استفاده از روش های کامپیوتری و همچنین اندازه گیری گوش واقعی (REM) سعی در برآورده کردن این نیاز دارد.

برای اطلاعات بیشتر به بخش REM در منوی آزمون ها مراجعه فرمایید.

معمولاً بعد از یک دوره استفاده از سمعک (دو تا سه هفته ای) بهتر است بیمار برای تنظیم دقیق تر و برطرف نمودن اشکالات جزئی دوباره به کلینیک مراجعه نماید.

4755