اخیرا در کلینیک سروش امکان تعویض سمعک های قبلی با سمعک نو و خرید اقساطی سمعک (چک کارمندی) امکان پذیر می باشد.

557