تجویز سمعک

داستان واقعی (سمعک)

همین هفته ی پیش اتفاق افتاد. باور نکردنی بود.

دو کودک تقریباً دو و نیم ساله ی کم شنوا برای شنوایی سنجی و انجام تست ABR به کلینیک آمده بودند.

یکی ازآنها با وجود افت شنوایی زیادی که داشت به خوبی از سمعک استفاده کرده بود. آواسازی به خوبی انجام می شد. و کلمات مناسب با سن را به خوبی ادا می کرد.

کودک دیگر اما سرگذشتی وارونه داشت. والدین برای رها شدن از بار عاطفی ناشی از گذاشتن سمعک به طب سنتی روی آورده بودند. به آن ها تضمین داده شده بود که بعد از یک سال شنوایی کودکشان باز می گردد. به حق چیزهای ندیده و نشنیده!!!!

کودک دو و نیم ساله بود، ما بودیم و دوره ی بحرانی آموزش زبان که از دست رفته بود….

 

492