اکوستیک تروما

اکوستیک تروما چیست؟

شایع ترین عارضه آکوستیک تروما کم شنوایی است.

اوایل کم شنوایی ناشی از آکوستیک تروما در فرکانسهای زیر اتفاق می افتد

و کم کم به سمت فرکانسهای میانه و بم ادامه می یابد.

یکی دیگر از نشانه های آکوستیک تروما , وزوز گوش است

که معمولا به صورت صدای سوت در گوش فرد بروز می کند

که بسیار آزاردهنده و کلافه کننده است

و همچنین ممکن است بصورت صداهای دیگری نیز مانند موج دریا، صدای جیرجیرک یا … بروز کند.

وزوز گوش یکی از آسیبهای گوش است.

اوایل ممکن است شدت وزوز زیاد نباشد و فقط در محیطهای خلوت و ساکت شنیده شود

ولی هرچقدر که میزان آسیب بیشتر میشود , شدت وزوز نیز بیشتر شده

و در همه حال ممکن است شنیده شود و

آنموقع است که دیگر قابل تحمل نیست و حتی قابل درمان هم نیست

ولی روشهای توانبخشی برای کنترل آن وجود دارد.

کم شنوایی ناشی از آکوستیک تروما ممکن است اوایل بصورت موقتی باشد. ولی اگر فرد بطور مداوم در معرض سروصدا ی بلند قرار گیرد , کم شنوایی بصورت دائمی خواهد شد.

⚡ کم شنوایی ناشی از انفجار برگشت پذیر نیست , با اجتناب از شنیدن صدای بلند و دوری از صدای انفجار از شنوایی خود محافظت کنید ⚡

565