در ویدئوی زیرشما نحوه تعویض فیلتر سمعک را مشاهده می کنید

ویدئوی اول مربوط به نحوه تعویض فیلتر سمعک داخل گوشی و ویدئوی دوم مربوط به سمعک پشت گوشی است.