سمعک هوشمند

متنی زیبا و قابل تامل از تهمینه میلانی

هرگز زنت را تحقیر نکن؛ چون بار بیماری اش را سالها باید به دوش بکشی

هرگز به زنت بی اعتنایی نکن؛ چون سالها باید بی توجهی اش را تحمل کنی

هرگز به خانمت پرخاش نکن؛ چون سالها باید سکوت مرگبارش را طاقت بیاوری

هرگز از محبت به روح او غافل نباش؛ چون سالها باید در بستر سرد بخوابی

هرگز او را مقابل دیگران کوچک مکن؛ چون به بزرگی یادکردن از تو را فراموش می کند

هرگز نقص هایش را بازگو نکن؛ چون از تو در نهان متنفر خواهد شد

هرگز انتقاد و شکایت او را مسخره نکن؛ چون از تو برای همیشه ناامید می شود

هرگز به رویاهایش نخند. اگر نمی توانی برآورده شان کنی, چون یا افسرده می شود و اگر شهامت داشته باشد خودکشی می کند

هرگز خانمت را اسیر خانه و فرزند نکن؛ چون اینگونه او را بیصدا کشته ای و فقط قانون تو را مجرم نمی داند

خود را با خانمت برابر بدان, در همه چیز؛ و گرنه فرقی با یک زندانبان نخواهی داشت.

352