مزایای استفاده از سمعک برای هر دو گوش را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 • درک بهتر گفتار
 • درک بهتر در گروه ها و محیط های پر سر و صدا
 • جهت یابی بهتر
 • بهبود کیفیت صدا
 • صاف تر شدن کیفیت اصوات ساده
 • جمع بلندی صدای حاصل از دو گوش
 • کشف راحت تر اصوات
 • جلوگیری از زوال شنوایی
 • بهبود مهارت شنیداری
 • راحتی بیشتر هنگام مواجهه با نویزهای بلند
 • کاهش احتمال فیدبک و سوت زدن سمعک
 • افزایش احتمال پوشش صدای وزوز گوش
 • ترجیح و رضایت بیشتر بیماران با تجربه

 

2065