کلستاتوم

کلستاتوم یا cholesteatoma چیست؟

کلستاتوم : زمانی که SOM ایجاد می شود و بعدا به glue ear تبدیل می شود که این glue ear باعث اتروفی پرده تمپان می شود.

بنابراین پرده تمپان مقداری نازک می شود

این آتروفی بیشتر در قسمت خلفی فوقانی ایجاد می شود

و چون این قسمت دچار آتروفی شده است، همین قسمت یک کشندگی و فرورفتگی به سمت گوش میانی می دهد.

دقت کنید که فرد SOM دارد پس فشار منفی در گوش وجود دارد.

بنابراین این قسمت پرده به سمت داخل رفته و تبدیل به یک محفظه ی کیسه مانند روی پرده تمپان می شود،

دقیقا مثل اینکه تکه ای از بادکنک را به دهان گرفته و به داخل بکشیم و از ان یه محفظه کیسه مانند ایجاد کنیم.

سطح داخلی محفظه ی کیسه مانند همان سطح خارجی پرده می باشد

سطح خارجی پرده از خود ترشحات و پوسته ریزی دارد، بنابراین این پوسته ریزی ها در قسمت فوقانی خلفی به داخل محفظه ی بسته ی کیسه مانند می ریزد.

به این محفظه ی کیسه مانند با پوسته ریزی پرده گوش کلستاتوم گویند.

این محفظه از لحاظ ماکروسکوپی بسته و از میکروسکوپی باز است.

این محفظه بسته در پرده گوش همانند حالت جیب شلوار است

و همانند یک مدخل است که به آن Pocketing گویند

کلستاتوم در قسمت Pars flaccida پرده گوش رخ می دهد.

عامل آتروفی شدن قسمت فوقانی خلفی پرده گوش Glue ear، عفونت ها و در کل نبودن هوا است.

گوش میانی برای این ساخته شده است که هوا داشته باشد، حال اگر نداشته باشد به آن اسیب می زند

نکته: ترشحات از طریق فشاری که به استخوانچه ها وارد می کنند باعث خوردگی می شوند

فشار مایعات به استخوانچه ها باعث اختلال در عروق خونی آنها می شود و دیگر به ان خون نمی رسد که در ادامه باعث خوردگی استخوانچه می شود.

549