گفتار درمانی

واحد گفتار درمانی کلینیک سروش افتتاح شد.

گفتار درمانگر: دکتر عبدالرضا مزینی

آسیب شناس گفتار و زبان

1090