play audiometry

آزمون Play Audiometery , بررسی رفتار شنیداری کودک است. در دست داشتن این آزمون در کنار نتایج ABR و ASSR به تجویز و تنظیم بهتر سمعک کمک می کند. همچنین این آزمون نحوه ی عملکرد سمعک را نیز مشخص می کند.
به این نکته توجه داشته باشید که هرچند دستگاه های ABR و ASSR امروزه دقت زیادی دارند، اما این پاسخ ها منعکس کننده ی سیگنال های عصبی هستند. اما در آزمون Play audiometry خود کودک به اصوات پاسخ می دهد، یعنی پاسخی رفتاری است و مجموع این آزمون ها برای تشخیص دقیق تر نوع عارضه بسیار کارآمد می باشند.

3183