REM

این آزمون به معنای “اندازه گیری گوش واقعی” است (Real Ear Measurement). هنگامی که سمعک را بر روی گوش قرار می دهید، بر اساس آستانه های شنوایی در هر فرکانس میزان تقویت مشخصی به گوش می رسد. تنظیم سمعک عموماً با استفاده از نرم افزار کامپیوتری صورت می گیرد.

میزان تقویت رسیده به گوش در هر فرکانس می تواند دستخوش تغییراتی شود. حجم کانال گوش، نوع قالب و … می توانند این معادله را بر هم بزنند. هنگامی که این اتفاق می افتد، بیماران بزرگسال از صدای سمعک خود ناراضی می شوند و این را به شنوایی شناس منعکس خواهند کرد. اما در مورد کودکان چه اتفاقی می افتد؟ این که نمی توانند کیفیت صدای سمعک خود را بیان کنند؟ در این صورت با استفاده از قرار دادن یک میکروفن کوچک در مجرای گوش، تقویت رسیده در هر فرکانس اندازه گیری می شود و اگر تغییری ایجاد شده باشد، نمایان خواهد شد.

این مسئله در تنظیم سمعک بزرگسالان نیز کمک کننده است.

اگر به دنبال تنظیم دقیق سمعک خود، یا کودک خود هستید، حتماً این آزمایش را انجام دهید.

3830