tympanometry

یک آزمون التروفیزیولوژیک است .برای ارزیابی ساختار آناتومیکی و فیزیکی مجرای گوش پرده ی گوش و ساختار استخوانچه ها استفاده می شود. این تست نیز همانند تست ادیومتری یک ارزیابی پایه ای از سیستم شنیداری می باشد که به طور معمول استفاده از نتایج این دو آزمون در کنار هم برای تشخیص دقیق بسیاری از بیماری های گوش بسیار کاربردی میباشد.
در صورتی که بیمار علایمی مانند درد گوش، ترشح،وزوز، کم شنوایی، عدم تعادل و… دارد کاندید انجام این تست می باشد.

3361